REFERANSER

Trygghet og å støtte følelser

Våren 2019 bistod vi barnehagene i Vest Finnmark for å styrke kompetansen til assistenter og fagarbeidere.  I februar holdt vi en 2 dagers opplæring i Tilknytningsteori belyst gjennom Trygghetssirkelen. Deretter jobbet de ansatte med å sette teori ut i praksis gjennom å samle og sende inn praksisfortellinger med fokus på trygg tilknytning.  Fra oss fikk de skriftlige tilbakemeldinger på sine fortellinger for videre refleksjon. I april ble det holdt en 3. opplæringsdag om hvordan man kan møte og støtte barns følelser. 

Barnet først

Vi har inngått et 2-årig samarbeid med en større privat barnehagekjede om felles kompetanseutvikling i FUS barnehagene. Målet med Barnet først er å støtte barnets sosioemosjonelle utvikling, kognitive utvikling og læring. Universitet i Oslo ved psykologisk institutt / University of Melbourne følger satsingen med forskning. 

Barnet først omfatter 49 barnehager med 217 avdelinger og 860 ansatte i regionene Oslo, Bergen og Trondheim

Ved å tilby barnehagebasert kompetanseutvikling gjennom fagdager, observasjoner og avdelingsvis jobbing over tid, med blant annet bruk av emosjonsregulering gjennom Tuning in to Kids og observasjonsmetoden CLASS er målet å styrke prosesskvaliteten i barnehagene. 

Hvordan møte barns følelser

Vi bistår Pedagogisk-psykologisk tjeneste, seksjon barnehage, Oslo kommune med to fagdager samt arbeid med refleksjoner våren 2019. Den første fagdagen ble holdt i januar med fagsjef Marit Bergum Hansen mens den neste holdes i mars av Hanne Holme. I perioden mellom fagdagene jobber PPT med praksisfortellinger og refleksjonsoppgaver i grupper som da vil danne bakgrunn for fagdagen i mars. Kompetanseutviklingen har særlig fokus på forskningsbasert kunnskap om emosjonsregulering hos barnehagebarn og omfatter temaer som stress hos små barn og små barns utvikling, øke forståelsen for barns behov for hjelp til emosjonsregulering,  relasjonens betydning og konkrete eksempler på hvordan denne kunnskapen kan påvirke rutiner i barnehagen.

Fagdag: Samvær med tilsyn

I februar 2020 holdt vår fagsjef Marit Bergum Hansen en fagdag for Myrsnipa Samværssted, et tiltak i Kirkens Bymisjon. Myrsnipa legger til rette for samvær med tilsyn mellom barn og deres foreldre, og ønsker å bidra til god og trygg kontakt mellom barn og foreldre som av forskjellige grunner ikke bor sammen.

Marit holdt innlegg med utgangspunkt i nevropsykologisk forskning, utviklingspsykologi, tilknytningsteori, familieterapi, emosjonsbasert terapi og traumeteori for å belyse fagfeltet som samværstilbudet for barn og voskne beveger seg innenfor. 

Marit la særlig vekt på hvordan spennings- reduserende relasjoner mellom de voksne under samværet hjelper slik at barnet får det bedre der og da, bruk av triangulering under samværet, når du bør velge en aktiviserende relasjon versus en engasjert relasjon og ga eksempler på innlagte pauser under samværet. 

FORESPØRSEL

Vi bidrar gjerne med mer informasjon om pågående prosjekter eller om  kompetanseutvikling. Send oss en uforpliktende forespørsel og vi tar kontakt med deg så raskt som mulig.

Personvernerklæring